Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
OUDERBIJDRAGE
 

De ouderbijdrage is een kleine vrijwillige bijdrage die van U als ouder gevraagd wordt, om de extra activiteiten van dit schooljaar te kunnen organiseren die naast het normale schoolprogramma plaatshebben.

Te denken valt dan aan allerlei activiteiten die niet door de overheid gesubsidieerd worden zoals de sportdag, het Sinterklaasfeest, versieringen in de school, natuuractiviteiten enz. Ook de schoolreis en een gedeelte van het schoolkamp worden bekostigd uit de ouderbijdrage.

Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage blijft dit schooljaar ongewijzigd namelijk € 40,-- maar omdat schoolkamp en schoolreis op dit moment niet doorgaan heeft de ouderraad besloten om voorlopig alleen deel 1 van de ouderbijdrage (=€ 20,--) aan u te vragen. U kunt dit bedrag betalen:

  • Via een bankoverschrijving naar bankrekening NL 76 INGB 000 5365080

       t.n.v.    Ouderraad SALTO-basisschool de Opbouw, Eindhoven

Bij omschrijving/mededelingen vermelden: naam van het kind en de groep.

Dit is voor de ouderraad de prettigste manier van betalen of contant te overhandigen aan de groepsleerkracht in een gesloten envelop met vermelding van de naam van het kind en de groep. U ontvangt dan een kwitantie. Het geld wordt door de school overgedragen aan de ouderraad.

Als later in het schooljaar schoolkamp en schoolreis toch doorgaan, vraagt de ouderraad aan u om deel 2 van de ouderbijdrage alsnog te betalen. U krijgt daarvoor dan een nieuwe rekening.
 

De ouderbijdrage voor kinderen die later in het schooljaar op school komen is volgens onderstaande tabel vastgesteld:
 
 Eerste schooldag in:   Ouderbijdrage
 September  40,-
 Oktober   36,-
 November   32,-
 December   28,-
 Januari   24,-
 Februari   20,-
 Maart   16,-
 April   12,-
 Mei   8,-
 Juni   4,-

 
Ook deze ouders krijgen een brief van de penningmeester van de ouderraad.

Wanneer de ouderbijdrage uw draagkracht te boven gaat

In overleg met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur van de school is het altijd mogelijk een vertrouwelijke betalingsregeling te treffen. Bovendien is er voor ouders, die kunnen aantonen dat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen de mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een subsidie aan te vragen waarmee (een deel van) de ouderbijdrage aan de school geschonken wordt. Ouders moeten wel zelf contact opnemen met de Stichting Leergeld.

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. 
Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Op de website van "stichting leergeld" kunt u meer lezen over:

• Het werk dat Leergeld doet
• Hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind
• Op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen
• Relevant nieuws over Leergeld

Contact
Stichting Leergeld Eindhoven 
Odysseuslaan 2  
5631 JM Eindhoven 

Telefoonnummer: 040 - 213 11 41  
E-mailadres: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl