Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Klachtenregeling

De klachtenregeling kun je vinden in de schoolgids blz. 33 t/m 38

Ondanks alles kan het voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) niet tevreden zijn over de gang van zaken op school. Veelal kunnen klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Natuurlijk zijn daarbij de schoolleiding en de schoolcontactpersonen altijd bereid tot nader overleg. Wanneer u van mening bent dat uw klacht op de school niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan SALTO. Alle SALTO-scholen volgen dezelfde klachtenprocedure met de bijbehorende bijlage. In de schoolgids van de school van uw kind, is een korte samenvatting van de procedure opgenomen.

Regeling Toelating, Schorsing & Verwijdering

In sommige situaties kan het voorkomen dat leerlingen niet (direct) kunnen worden toegelaten tot een school of van school moeten worden verwijderd. Tijdens deze processen kunt u te maken krijgen met wachtlijsten, scholen die niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, schorsing of wangedrag door kinderen en/of ouder(s)/verzorger(s). Omdat ouder(s)/verzorger(s) en kinderen recht hebben op een juiste en zorgvuldige behandeling is een procedure vastgesteld waarin zaken als toelating, schorsing en verwijdering zijn geregeld. Een aantal scholen hebben afgeleid van deze procedure een schoolspecifiek toelatingsbeleid opgesteld. Deze kunt u inzien bij de betreffende school en/of op de website van de school. Algemene informatie over schorsen en verwijderen kunt u vinden op de site van de onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl/.

Klokkenluidersregeling

In de regeling "Omgaan met het vermoeden van een misstand", kort gezegd "Klokkenluidersregeling", staat beschreven op welke wijze u een (vermoeden van een) misstand, zoals een strafbaar feit, grove schending van beleidsregels, verspilling van overheidsgeld, etc. kunt melden. In artikel 1 lid 9 staat beschreven wat SALTO onder (een vermoeden van) een misstand verstaat. Daarnaast kunt u in deze regeling ook terugvinden welke procedure wordt gehanteerd, nadat er melding is gemaakt.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouder(s)/verzorger(s)

SALTO staat voor een zo open en transparant mogelijke communicatie. Daarom informeren SALTO-scholen u over allerlei zaken die de leerling en de schoolorganisatie betreffen. Van u verwachten wij dat u de school tijdig en naar waarheid informeert over belangrijke ontwikkelingen die van invloed zouden kunnen zijn op het onderwijsleerproces van uw kind. Om de communicatie richting gescheiden ouder(s)/verzorger(s) zo soepel mogelijk te laten verlopen, heeft SALTO het volgende protocol opgesteld over de wijze waarop SALTO-scholen communiceren richting de ouder(s)/verzorger(s) die hiermee te maken hebben.

Vragen over bovenstaande regelingen kunt u stellen aan de directeur van de school of aan de ambtelijk secretaris klachten van SALTO (te bereiken via de contactgegevens van SALTO).