Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Ambities en speerpunten

Ambities en speerpunten SALTO-school de Opbouw gaat de komende schoolplanperiode 2021-2025 zich richten op het nog beter vormgeven van ons onderwijs. Onze ambities zijn vertaald in 5 speerpunten:
• Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen
• Actief Leiderschap
• Leren voor het leven
• Toekomstgericht leren en ontwikkelen
• Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap

Wat betekent dit concreet voor het onderwijs op SALTO-basisschool de Opbouw? Het schoolplan (meerjarenplan) is uitgewerkt in een jaarplan. Dit jaarplan vormt de basis voor de jaarschijven van de diverse werkgroepen.
 
 


 
  Speerpunten schooljaar 2022-2023 Speerpunten schooljaar 2023-2024
Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen - Oriëntatie maken met een groener schoolplein - Start maken met een groener schoolplein / buitenspeelplein
- Leerplein 1e etage
Actief leiderschap Medewerkers:
- Borgen prettige (werk)sfeer van openheid en gastvrijheid


-Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag (plan maken)

 
Medewerkers:
- Inwerken wegwijs maken nieuwe collega's.
-Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag? (plan uitvoeren en tussentijds evalueren)
-Opstellen Protocol grensoverschrijdend gedrag
-Training 'Vreedzame school'
 
Leren voor het leven - Borgen teamscholing executieve functies by Car en verdere integratie van het stimuleren van de executieve vaardigheden in ons dagelijks onderwijs schoolbreed.
- Borgen mediawijsheid
 
-Voortzetten geven en oefenen van de EF-lessen, volgens een vaste structuur.
 
Toekomstgericht leren en ontwikkelen
 
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Borgen ICT en informatievaardigheden (21st Century skills) leerkrachten en leerlingen door middel van inzet MOO, Teams, Chromebooks, digiborden en digibordsoftware en Blink.
- Nieuwe rekenmethode kiezen / start Calcularis
- Nascholingstraject begrijpend luisteren/lezen en woordenschat verder uitvoeren en borgen.
-Voor het leerlingvolgsysteem: Implementatie IEP in plaats van CITO.
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Start nieuwe rekenmethode
- Oriëntatie taal- en begrijpend leesmethode
- Borgen van IEP LVS
- Borgen mediawijsheid
- Oriëntatie zelfstandig werken en de weektaak
Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap - Borgen Engelse les vanaf groep 4 met behulp van methode Groove Me. De groepen 1 t/m 3 maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal

 
- Oriëntatie in samenwerkingen met bedrijven uit de Brainportregio binnen de 4 kernthema's technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering
- Gebruik E-wise