Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Ambities en speerpunten

SALTO-school de Opbouw gaat de komende schoolplanperiode 2021-2025 zich richten op het nog beter vormgeven van ons onderwijs. Onze ambities zijn vertaald in 5 speerpunten:
  • Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen
  • Actief Leiderschap
  • Leren voor het leven
  • Toekomstgericht leren en ontwikkelen
  • Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap
Wat betekent dit concreet voor het onderwijs op SALTO-basisschool de Opbouw?  Het schoolplan (meerjarenplan) is uitgewerkt in een jaarplan. Dit jaarplan vormt de basis voor de jaarschijven van de diverse werkgroepen.
 
 
 
  Speerpunten schooljaar 2021-2022 Speerpunten schooljaar 2022-2023
Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen - Start maken met een groener schoolplein: doorgeschoven naar 2022-2023
- Start maken met intensievere afvalscheiding: doorgeschoven naar 2022-2023
- Start maken met een groener schoolplein
- Start maken met intensievere afvalscheiding
Actief leiderschap Medewerkers:
- Borgen prettige (werk)sfeer van openheid en gastvrijheid
- Borgen en verder uitrollen van collegiale consultatie, teamintervisie.

Leerlingen:
- Eerste stap van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd: De start is gemaakt.
Medewerkers:
- Borgen en verder uitrollen van collegiale consultatie, teamintervisie.
Leerlingen:
- Verder ontwikkelen van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd

 
Leren voor het leven - Teamscholing executieve functies by Car en start integratie van het stimuleren van de executieve vaardigheden in ons dagelijks onderwijs schoolbreed.
- Borgen en verder uitrollen mediawijsheid
- Borgen teamscholing executieve functies by Car en verdere integratie van het stimuleren van de executieve vaardigheden in ons dagelijks onderwijs schoolbreed.
- Borgen en verder uitrollen mediawijsheid

 
Toekomstgericht leren en ontwikkelen
 
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Oriëntatie op groepsoverstijgend werken, startende bij rekenen: Op advies van externen wordt dit doorgeschoven naar na de invoering van de nieuwe rekenmethode.
- Borgen en verder uitrollen ICT en informatievaardigheden (21st Century skills) leerkrachten en leerlingen door middel van inzet MOO, Teams, Chromebooks, digiborden en digibordsoftware.
- Nieuwe rekenmethode kiezen.
- Eerste stap richting Blink geïntegreerd.
- Het in 2019-2020 gestarte nascholingstraject begrijpend luisteren/lezen en woordenschat oppakken en continueren.
- Borgen en verder uitrollen van het bewegend leren in ons curriculum: bewegend leren is niet verder uitgerold.
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Borgen en verder uitrollen ICT en informatievaardigheden (21st Century skills) leerkrachten en leerlingen door middel van inzet MOO, Teams, Chromebooks, digiborden en digibordsoftware.
-  Nieuwe rekenmethode uitproberen en kiezen
-  Blink geïntegreerd verder implementeren.
-  Nascholingstraject begrijpend luisteren/lezen en woordenschat verder uitvoeren en borgen.
- Borgen en verder uitrollen van het bewegend leren.
-Voor het leerlingvolgsysteem: Verdere oriëntatie / implementatie IEP in plaats van CITO.
- Borgen en verder uitrollen van het bewegend leren in ons curriculum:

 
Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap
 
- Borgen Engelse les vanaf groep 4 met behulp van methode Groove Me. De groepen 1 t/m 3 maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
- Eerste stap in samenwerkingen met bedrijven uit de Brainportregio binnen de 4 kernthema's technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering: geen stappen in gezet
- Borgen Engelse les vanaf groep 4 met behulp van methode Groove Me. De groepen 1 t/m 3 maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
- Eerste stap in samenwerkingen met bedrijven uit de Brainportregio binnen de 4 kernthema's technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering