Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

PASSEND ONDERWIJS

Binnen het samenwerkingsverband Eindhoven vallen alle speciale en reguliere basisscholen uit Eindhoven, Best en Son & Breugel. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen op de voor hen meest passende plaats onderwijs krijgen. Het liefst zo thuisnabij mogelijk. Op de website van het samenwerkingsverband, www.po-eindhoven.nl, vindt u hierover meer informatie.

Passend onderwijs houdt in dat wij, na de schriftelijke aanmelding van uw kind, onderzoeken of wij de meest passende onderwijsplek voor uw kind zijn. Dat doen wij door met u te praten over de kenmerken en de behoeften van uw kind. Ook vragen wij informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. Vanaf het moment dat uw kind op school is, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Elke school heeft andere ondersteuningsmogelijkheden, omdat scholen verschillen in organisatie, visie, specialisaties, aanpak van de leerlingen, etc. Onze ondersteuningsmogelijkheden staan in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze vindt u op de website van onze school.

Soms blijkt dat wij niet aan de onderwijsbehoeften van een kind tegemoet kunnen komen. In dit geval gaan we het gesprek aan en onderzoeken we welke school dit wel kan. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen. Tijdens de zoektocht naar de meest passende school kunnen we advies vragen aan externen zoals: een ambulant begeleider van de expertisedienst, de schakelfunctionaris passend onderwijs van het schoolbestuur of een onderwijs(zorg)consulent.

Als een kind overstapt naar een school voor speciaal (basis)onderwijs wordt een vastgestelde procedure gevolgd. Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring en twee deskundigenverklaringen opgesteld. Alle stappen die hiervoor noodzakelijk zijn, bespreken wij met de ouders/verzorgers van het kind. De wensen en meningen van alle partijen wegen mee, zodat gezamenlijk de best passende onderwijsplaats voor het kind wordt gekozen en de overstap soepel verloopt. Vorig schooljaar zijn 2 leerlingen van onze school overgestapt naar het speciaal (basis)onderwijs.