Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
 
                  

VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL

In het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

- Het VVE verbeter- en scholingsplan wordt uitgevoerd;
-Ouderbeleid 3.0 binnen Spilcentrum de Barrier wordt uitgevoerd maar is nog niet afgerond
-Uitvoeren verbeteractiviteiten WMK-kaarten schooljaar 18/19 en afname geplande WMK-kaarten schooljaar 2019/2020;
-Verder uitvoeren activiteiten taal- en rekenverbeterplan;
-Werkgroepen taal, rekenen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en meer- en hoogbegaafdheid gaan door met ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden volgens een vastgesteld jaarplan;
-Implementatie van de nieuwe totaalmethode Wereldoriëntatie "Blink" waarin de 21th Century Skills zijn verwerkt;
-Uitvoeren activiteitenplan BVL;
-Groepsvergaderingen in de groepen 1 t/m 8 krijgen een vaste plek in het rooster en/of indien van toepassing in het programma, maar blijft voor komend schooljaar een speerpunt;
-Gezonde School activiteiten zijn uitvoeren;
-De school blijft opleidingsschool i.s.m. Fontys Pabo Hogeschool.
-Er is een nieuwe basisschoolcoach aangesteld;
-Toepassen bewegend leren door het actief inzetten van de bewegend leren kisten;
-Uitvoeren verbeterplan begrijpend lezen en begrijpend luisteren;
-Invoeren combinatiegroepen 1/2;
-Verdere uitrol Ouderportaal.

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

-Uitbreiden Engels in de groepen 1 t/m 8; -Oriëntatie vervangen rekenmethode Pluspunt;
-Verbeteren woordenschat/begrijpend lezen (vervolg op schooljaar 19/20);
-Opstellen Taalbeleidsplan;
-Opstellen beleidsplan Taalschakelklas;
-Inrichting (vergroenen) schoolplein;
-Gezonde School, vernieuwen vignetten sociaal-emotioneel en voeding;
-Bewegend leren, vervolg op schooljaar 2019/2020 i.s.m. Fontys Sport Hogeschool;
-PR en communicatie van de school in de omgeving;
-Oriëntatie op nieuwe VVE-methode (kleuters);
-Mediawijsheid; -Opstellen Spilraamplan 2020-2024;
-Opstellen nieuw schoolplan 2020-2024;
-Uitvoeren aandachtspunten WMK-kaarten (o.a. leerling-, leerkracht- en oudertevredenheidspeilingen);
-Implementeren nieuw aangeschafte digiborden en Chromebooks in het dagelijkse onderwijs.